Leasing

Czym jest leasing? Jest jedną z form finansowania, przeznaczoną na zakup nowych lub powiększenie istniejących zdolności wytwórczych i usługowych Firmy. Udzielany na finansowanie przedsięwzięć zmierzających do odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego.

Cena jest tym, co płacisz.
Wartość to to, co otrzymujesz.

Warren Buffett
01

Leasing operacyjny vs finansowy

Czym jest leasing? Podobnie jak kredyt inwestycyjny, jest jedną z form finansowania, przeznaczoną na zakup nowych lub powiększenie istniejących zdolności wytwórczych i usługowych Firmy.
Forma dzierżawy środków trwałych

Jest udzielany na finansowanie przedsięwzięć zmierzających do odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego i może być udzielony (i spłacany) w PLN lub innej walucie. Nazywany jest również jest formą dzierżawy środków trwałych lub nieruchomości, bez jednoczesnej potrzeby kupowania ich.

W potocznym znaczeniu leasing oznacza oddanie określonego dobra do odpłatnego korzystania na określony czas i jest rodzajem umowy, na podstawie której firma leasingowa, w porozumieniu z dowolnym dostawcą, dostarcza innej firmie dowolny środek trwały, potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej, a w zamian za to leasingobiorca płaci raty leasingowe.

 

Przedmiotem Umowy leasingu mogą być nowe i używane

środki trwałe podlegające amortyzacji oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji.

 

Dla Przedsiębiorców leasing pełni funkcję nie tylko sfinansowania dóbr inwestycyjnych, ale również funkcję tarczy podatkowej i pod tym względem bywa korzystniejszą formą finansowania od kredytu (w kredycie odliczeniu od podatku podlegają tylko odsetki, w Leasingu operacyjnym – cała rata).

Finansowy, a operacyjny

Leasing operacyjny i leasing finansowy to całkowicie inne formy umowy
i pojęcia leasingu operacyjnego i finansowego nie mogą być wykorzystywane zamiennie.

Leasing OPERACYJNY

to umowa dwustronna, zawierana pomiędzy leasingobiorcą, a leasingodawcą, w której firma leasingowa przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania przedmiotu umowy na określony czas. W zamian zobowiązuje ona klienta do opłacania co miesiąc raty leasingowej. Charakterystyczne i kluczowe dla tej formy leasingu są: brak przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę (firma leasingowa pozostaje właścicielem przedmiotu), amortyzacja po stronie leasingodawcy (odpisów amortyzacyjnych dokonuje firma leasingowa), możliwość dokonania wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, ryzyko związane z przedmiotem leasingu po stronie leasingodawcy
(w przypadku odstąpienia od umowy).
Wysoka popularność leasingu operacyjnego wynika z wielu korzyści, jakie stają się udziałem Firmy korzystającej z tej formy finansowania, a mianowicie: możliwości obniżenia podstawy opodatkowania (możliwość zaliczenia całej raty do kosztów), braku konieczności opłacania z góry podatku VAT (jego płatność jest również rozłożona na raty), braku konieczności wykupienia przedmiotu po jej zakończeniu trwania leasingu (można zwrócić przedmiot do firmy leasingowej bez żadnych konsekwencji dla Firmy).

leasing FINANSOWY

również polega na przekazaniu przedmiotu przez firmę leasingową na rzecz leasingobiorcy w zamian za miesięcznie opłacane raty leasingowe, jednak do kosztów przedsiębiorstwa zalicza się jedynie koszt odsetkowy, a wykup jest obligatoryjny. Niemniej jednak, przedmiot leasingu finansowego jest amortyzowany po stronie leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a czas trwania umowy leasingowej najczęściej zbliżony jest do normatywnego okresu amortyzacji. W tej formie finansowania, uważanej za mniej korzystną dla Firmy niż leasing operacyjny, charakterystyczna jest też konieczność opłacenia VATu w całości wraz z pierwszą ratą leasingową. Są jednak i takie przedsiębiorstwa, dla których jest to korzystna opcja. Dotyczy to przede wszystkim firm, które nie są płatnikiem VAT (w takim wypadku istnieje możliwość doliczenia stawki VAT w takiej samej wysokości, jaką obłożony jest przedmiot). Z leasingu finansowego sporo skorzystają więc firmy np. z branży medycznej (stawka VAT na niemal wszystkie sprzęty medyczne to 8%).

02

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa w swojej konstrukcji zbliżona jest bardziej do leasingu niż do kredytu i podobnie jak leasing, może być wykorzystana tylko do finansowania środków trwałych.
Pożyczką leasingową najczęściej zainteresowane są:

Instytucje leasingowe udzielając pożyczek, wykorzystują bardzo podobne procedury jak te, służące ocenie wniosków leasingowych. Dzięki temu proces wnioskowania o pożyczkę jest zwykle mniej skomplikowany i trwa krócej niż w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy, a firmy leasingowe często są także mniej restrykcyjne niż banki przy ocenie zdolności kredytowej.

Pożyczką leasingową najczęściej zainteresowane są:

 

  • Firmy ubiegające się dotacje unijne (właścicielem sprzętu musi być firma ubiegająca się o dotację)
  • Rolnicy (także ci nieprowadzący działalności gospodarczej)
  • Firmy, które nie są płatnikami podatku VAT
  • Firmy, które szukają finansowania środków trwałych opodatkowanych stawką 8% VAT (np. sprzęt medyczny)

Niewątpliwą zaletą pożyczki jest możliwość wydłużenia okresu finansowania, który w przypadku leasingu jest mocno ograniczony.

Pożyczka leasingowa od strony finansowej i podatkowej

Od strony finansowej i podatkowej pożyczka leasingowa traktowana jest raczej jak kredyt, a nie jak leasing. Charakterystyczne są więc dla niej, to, że przedmiot sfinansowany pożyczką leasingową staje się od razu własnością pożyczkobiorcy (nie ma więc mowy o końcowym wykupie), w rezultacie czego pożyczkobiorca dokonuje amortyzacji przedmiotu (jednorazowo lub w ratach), a także odlicza VAT (jednorazowo). W przypadku pożyczki leasingowej jako koszt podatkowy Firma zalicza jedynie część odsetkową raty, co czyni ją w tej kwestii bliższą kredytowi.

Do raty pożyczki leasingowej nie jest również doliczany VAT, podczas gdy rata leasingowa jest o niego powiększana (23%), tak więc wartość miesięcznych należności przy pożyczce lub kredycie będzie niższa. Niestety – pożyczka leasingowa, podobnie jak kredyt w banku wpływa na obniżenie zdolności kredytowej firmy, natomiast sam leasing pozostaje dla oceny zdolności obojętny.

03

Leasing konsumencki

Chociaż słowo leasing kojarzy się głównie z działalnością gospodarczą, ta forma finansowania jest również osiągalna dla klienta indywidualnego (osobistego).
Leasing konsumencki w Polsce

W Polsce leasing konsumencki pojazdów stał się dostępny od 2011 r., kiedy to w życie weszła ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych, jednak do dziś nie cieszy się on u nas taką popularnością, jaką cieszy się w krajach Europy Zachodniej.

Dzieje się tak zapewne, ponieważ konsument korzystający z opcji leasingu, przez cały okres jego trwania pozostaje jedynie użytkownikiem wybranego auta, gdyż właścicielem pojazdu pozostaje leasingodawca. Dość ważne są też wyższe koszty po stronie leasingobiorcy, takie jak obowiązkowe dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne, i, w tym samym czasie, brak korzyści podatkowych po stronie klienta,

konsumenci bowiem nie odliczą VAT i nie zaliczą raty do kosztów uzyskania przychodu.

 

Niestety, jeżeli w trakcie korzystania z leasingu dojdzie do szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, umowa wygasa. Klient pozostaje bez pojazdu, nie może też liczyć na wypłatę odszkodowania (pieniądze trafiają do leasingodawcy).

Zalety leasingu konsumenckiego

Pomimo pojedynczych wad, leasing konsumencki posiada wiele zalet, a są wśród nich:

  • Brak adnotacji w historii kredytowej (bez wpływu na zdolność), co ma miejsce w przypadku kredytu
  • Duża elastyczność w wyborze pojazdu – większość marek samochodowych proponuje kilka modeli pojazdów dla leasingu fabrycznego
  • Proste formalności (większość firm leasingowych stosuje uproszczoną procedurę weryfikacji klienta i oceny ryzyka)
  • Możliwość sfinansowania wielu usług w ramach jednej raty np. pełne ubezpieczenie, obsługa serwisowa i oponiarska czy auto zastępcze.
Ubezpieczenie GAP

Leasingodawcy oferują również w ramach leasingu konsumenckiego tzw. ubezpieczenie GAP, które zapewnia ochronę przed utratą wartości pojazdu w czasie. Jeżeli leasingodawca nie wymaga polisy GAP, konsument powinien mieć świadomość, że ubezpieczenie AC może nie pokryć wszystkich kosztów po kradzieży pojazdu lub szkodzie całkowitej.

 

Decyzja – leasing konsumencki pojazdu czy kredyt na jego zakup to złożona i indywidualna decyzja, uzależniona od wielu czynników, jeśli chcesz, abyśmy przeanalizowali je dla Ciebie i jeśli to właśnie leasing, a nie kredyt, skradł Twoje serce.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, a jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania w Twojej przeglądarce